MENAXHIMI I HUMBJEVE TË UJIT

MENAXHIMI I HUMBJEVE TË UJIT

18-19 Dhjetor 2024, Tiranë

image-20240329144336-1.pngHumbjet e ujit janë një nga faktorët kryesorë të presionit të ulët dhe furnizimit me ujë të ndërprerë. Mungesa e ndërprerjes së vazhdueshme të furnizimit me ujë, e kombinuar me amortizimin e rrjetit, kontribuon në ndotjen e ujit të pijshëm. Kontrolli i humbjeve të ujit, qoftë teknik apo administrativ, janë sfidat kryesore për shoqëritë e ujësjellës kanalizimeve. Ky kurs trajnimi do t'u sigurojë pjesëmarrësve njohuritë bazë mbi monitorimin dhe menaxhimin e humbjeve të ujit.

Ky kurs trajnimi është veçanërisht i dobishëm për drejtorët e departamentit të shpërndarjes dhe teknike, inxhinierët e operimit dhe mirëmbajtjes, inxhinierët matës, specialistët e faturimit dhe menaxherët e faturimit dhe arkëtimit.

When
December 18th, 2024 9:00 PM to December 19th, 2024 6:44 PM
  • Register Participant